welkom

psychologische hulpverlening & psychotherapie

coaching

leertherapie & supervisie

cursussen, trainingen & workshops

wie zijn wij

contact

routebeschrijving

interessante links

Cursus Cognitieve Therapie, trainingen, workshops

Voor wie?
Sinds 25 jaar geven wij nationaal en internationaal post-academische cursussen, trainingen en workshops ten behoeve van psychologen, pedagogen, psychotherapeuten en psychiaters werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg. Ook andere doelgroepen, zoals huisartsen, Arbo-artsen, revalidatiepsychologen, leerlingbegeleiders, leraren, maatschappelijk werkenden, verpleegkundigen, politiefunctionarissen, fysiotherapeuten en managers zijn of worden door ons getraind.


KOMENDE CURSUSSEN: 

Cursussen Cognitieve therapie ‘in de diepte’ starten op vrijdag 5 oktober 2018 en op woensdag 10 oktober 2018. Zie HIERONDER:


Waardering: de cursus CT ‘in de diepte’ wordt gemiddeld met 9,4 beoordeeld (op een 10-puntsschaal).


Vervolg- en nascholingscursus (50 uur): "Cognitieve therapie 'in de diepte': werken aan kerncognities" (5 oktober - 7 december 2018; in Utrecht centrum). 

Binnen cognitieve therapie valt een onderscheid te maken tussen benaderingen die 'oppervlakte'-cognities pogen te beïnvloeden en benaderingen waarin aan meer fundamentele cognities gewerkt wordt. In deze cursus valt de nadruk sterk op het laatste. Hoewel er gerichte aandacht zal zijn voor de toepassing van cognitieve therapie bij enkele specifieke stoornissen (depressie, angststoornissen, PTSS, gecompliceerde rouw, As-II problematiek), valt de nadruk op het aanleren van algemene, 'stoornis-overstijgende' (oftewel 'transdiagnostische) cognitief-therapeutische vaardigheden', die 'diepere lagen' van de persoon(lijkheid) raken. Naast aandacht voor de meer klassieke cognitief-therapeutische benaderingen (m.n. die van Beck en REBT), is er aandacht voor verwante benaderingen, zoals Young's Schema Therapie, Mindfulness Based CT en Linehans Dialectische Gedragstherapie. Omdat cognitieve therapie het beste aangeleerd wordt door deze methode op zichzelf toe te passen, wordt er vanuit gegaan dat men bereid is eigen kenmerkende emotionele reacties in te brengen. De cursus is sterk praktijkgericht: aan de hand van eigen problematische episodes en (eigen) casuïstiek (mede aan de hand van bandopnames) wordt geoefend en feedback gegeven, en worden de mogelijkheden van cognitieve therapie geïllustreerd. Daarnaast zijn er mini-lectures en DVD's.

Docent: Prof. dr. Jan van den Bout, klinisch psycholoog/psychotherapeut, supervisor VGCt.
Data: vrijdagen overdag van 10.00 - 17.00u.: 5, 12 en 19 oktober; 2, 16, 23 en 30 november; 7 december 2018.
Locatie: Utrecht centrum (Nieuwegracht)
Erkenning: is weer verkregen (voor 50 uur) als VGCt Vervolg- en Nascholingscursus. Is daarnaast geaccrediteerd voor: herregistratie (FGzPt) Klinisch (Neuro-)Psycholoog (voor 46 van de 46 cursusuren); voor NIP K&J / NVO Orthopedagoog-Generalist (50 uur); en voor NIP A&O / A&G (100 uur).
Aantal deelnemers: max. 14. (Toelating geschiedt op volgorde van aanmelding).
Kosten:  1750 incl. uitgebreide reader. (Excl. boeken).

Aanmelding/Informatie: info@kienhorstvandenbout.nl  (Na een mail aan dit mailadres, krijgt men per mail het Inschrijfformulier toegezonden.


.Vervolg- en nascholingscursus (50 uur): "Cognitieve therapie 'in de diepte': werken aan kerncognities" (10 oktober - 12 december 2018; in Utrecht centrum). 

Binnen cognitieve therapie valt een onderscheid te maken tussen benaderingen die 'oppervlakte'-cognities pogen te beïnvloeden en benaderingen waarin aan meer fundamentele cognities gewerkt wordt. In deze cursus valt de nadruk sterk op het laatste. Hoewel er gerichte aandacht zal zijn voor de toepassing van cognitieve therapie bij enkele specifieke stoornissen (depressie, angststoornissen, PTSS, gecompliceerde rouw, As-II problematiek), valt de nadruk op het aanleren van algemene, 'stoornis-overstijgende' (oftewel 'transdiagnostische) cognitief-therapeutische vaardigheden', die 'diepere lagen' van de persoon(lijkheid) raken. Naast aandacht voor de meer klassieke cognitief-therapeutische benaderingen (m.n. die van Beck en REBT), is er aandacht voor verwante benaderingen, zoals Young's Schema Therapie, Mindfulness Based CT en Linehans Dialectische Gedragstherapie. Omdat cognitieve therapie het beste aangeleerd wordt door deze methode op zichzelf toe te passen, wordt er vanuit gegaan dat men bereid is eigen kenmerkende emotionele reacties in te brengen. De cursus is sterk praktijkgericht: aan de hand van eigen problematische episodes en (eigen) casuïstiek (mede aan de hand van bandopnames) wordt geoefend en feedback gegeven, en worden de mogelijkheden van cognitieve therapie geïllustreerd. Daarnaast zijn er mini-lectures en DVD's.

Docent: Prof. dr. Jan van den Bout, klinisch psycholoog/psychotherapeut, supervisor VGCt.
Data: woensdagen overdag van 10.00 - 17.00u.: 10, 17 en 31 oktober; 7, 14 en 28 november; 5 en 12 december 2018.
Locatie: Utrecht centrum (Nieuwegracht)
Erkenning: is weer verkregen (voor 50 uur) als VGCt Vervolg- en Nascholingscursus. Is daarnaast geaccrediteerd voor: herregistratie (FGzPt) Klinisch (Neuro-)Psycholoog (voor 46 van de 46 cursusuren); voor NIP K&J / NVO Orthopedagoog-Generalist (50 uur); en voor NIP A&O / A&G (100 uur).
Aantal deelnemers: max. 14. (Toelating geschiedt op volgorde van aanmelding).
Kosten:  1750 incl. uitgebreide reader. (Excl. boeken).

Aanmelding/Informatie: info@kienhorstvandenbout.nl  (Na een mail aan dit mailadres, krijgt men per mail het Inschrijfformulier toegezonden.Annuleringsbepalingen (als men het Inschrijfformulier heeft geretourneerd):

1. Bij annulering tot 4 weken voor de start van de cursus (= de eerste cursusbijeenkomst), worden geen kosten in rekening gebracht.

2. Bij annulering tussen 4 en 2 weken voor de start van de cursus, dient 40% van de deelnamekosten te worden betaald.

3. Bij annulering tussen 2 weken en de start van de cursus, dienen de volledige deelnamekosten te worden betaald.

4. Een deelnemer kan zich kosteloos laten vervangen door iemand anders, tot aan het begin van de cursus.

5. Annulering kan alleen schriftelijk.

6. Indien de cursus onverhoopt geen doorgang mocht vinden (door te weinig deelnemers of door overmacht), worden de deelnamekosten volledig terugbetaald.Klachtenprocedure

Hoewel wij al het mogelijke doen om deelnemers aan onze trainingsactiviteiten tevreden deelnemers te laten zijn, kan het zijn dat iemand toch aanmerkingen of klachten heeft op onze werkwijze. Deze kunnen betrekking hebben op de gang van zaken voorafgaande, tijdens of na afloop van een trainingsactiviteit of cursus. Wij stellen het op prijs als u ons uw aanmerking of klacht zo spoedig mogelijk laat weten (telefonisch, per mail dan wel per brief). Van onze kant zullen wij proberen de aanleiding voor uw aanmerking of klacht weg te nemen en/of met een voorstel voor een oplossing te komen. In het geval dat dat niet lukt, kunt u een formele klacht indienen. Daartoe is er een klachtenformulier, dat wij u desgevraagd toesturen.

U kunt dit formulier toesturen naar:

Kienhorst & van den Bout

De Hoek 10

9466 PD Gasteren


Wat gebeurt er met uw klacht?

- Wij sturen binnen twee weken een ontvangstbevestiging van uw klacht, waarin de afhandelingtermijn wordt vermeld. Deze termijn is in principe 4 weken. In het geval een langere termijn nodig blijkt te zijn (bijv. vanwege de complexiteit van de klacht waardoor nader onderzoek nodig is), wordt u dit zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst van de klacht bericht. In die communicatie wordt u ook bericht binnen welke termijn u een definitief antwoord zult krijgen. Deze laatste termijn zal uiterlijk 8 weken na ontvangst van de klacht zijn.

- Alle aangelegenheden omtrent uw klacht worden vertrouwelijk behandeld.

- Waar nodig wordt om aanvullende informatie gevraagd bij de functionaris/trainer die vanuit ons bureau verantwoordelijk was voor uw aangelegenheden

- U wordt eventueel om aanvullende informatie gevraagd

- De directie beoordeelt alle beschikbare informatie en beoordeelt de argumenten pro en contra

- De directie komt tot een met redenen omkleed besluit

- Dit met redenen omkleed besluit wordt aan u schriftelijk gecommuniceerd. 

Wat te doen als u het niet eens bent met het genomen besluit?
Als uw klacht ongegrond wordt verklaard en u het oneens bent met dit besluit en/of met de evt. voorgestelde oplossing, dan kunt u zich wenden tot de beroepscommissie. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (dhr. H.H. Hemmes, huisarts in ruste - BIG registratienr.: 89021445401) en 1 lid (mevr. N.A. van Wijngaarden, maatschappelijk werker).  

U kunt uw bezwaar schriftelijk richten tot:

Beroepscommissie Trainingsinstituut ‘Kienhorst en van den Bout’

p/a De Hoek 10

9466 PD Gasteren

De beroepscommissie kan u om aanvullende informatie verzoeken. Zij neemt binnen 12 weken na ontvangst van uw bezwaar een besluit. Het oordeel van de beroepscommissie is bindend voor Trainingsinstituut ‘Kienhorst en van den Bout’. Eventuele gevolgen van dit besluit voor het Trainingsinstituut worden uiterlijk binnen 2 maanden na het besluit geëffectueerd.Accreditatie bij het CRKBO: vrijstelling van BTW.

'Kienhorst & van den Bout' is geaccrediteerd door en daarmee opgenomen in het Centraal Register voor Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Wij zijn daarmee een erkende instelling zoals bedoeld in de Europese BTW-richtlijn. De implicatie hiervan is dat onze opleidingsactiviteiten vrijgesteld zijn van BTW.


 

 


 

©2004 Kienhorst & van den Bout