[contact-form-7 404 "Not Found"]

Schedule a Visit

Nulla vehicula fermentum nulla, a lobortis nisl vestibulum vel. Phasellus eget velit at.

Call us:
1-800-123-4567

Send an email:
monica.wayne@example.com

Privacy Statement

Klachtenregeling en Privacystatement

Kienhorst & van den Bout, gevestigd te Gasteren en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30105095, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe wij met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaan, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie wij persoonsgegevens verwerken:

 1. (potentiële) cliënten (inclusief hen die voor leertherapie en supervisie komen);
 2. bezoekers aan de praktijk van Kienhorst & van den Bout;
 3. bezoekers van www.kienhorstvandenbout.nl ;
 4. deelnemers aan bijeenkomsten van onze organisatie;
 5. sollicitanten;
 6. alle overige personen die met ons contact opnemen of van wie wij persoonsgegevens verwerken, met uitzondering van onze medewerkers.
 1. Verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 1. Doeleinden verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 1. Rechtsgrond

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.
 1. Verwerkers

Wij kunnen voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van ons persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

 1. Persoonsgegevens delen met derden

Wij delen persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen (dit uitdrukkelijk in overleg met de persoon aan wie de persoonsgegevens toe behoren), of als dat voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Wij delen geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

 1. Doorgifte buiten de EER

Wij geven in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, dragen wij ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

 1. Bewaren van gegevens

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Wij hanteren in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 1. Wijzigingen privacystatement

Wij kunnen dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op onze website gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 

 1. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht ons te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met ons door een e-mailbericht te sturen naar info@kienhorstvandenbout.nl .

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, kunt u contact opnemen met ons door een e-mailbericht te sturen naar info@kienhorstvandenbout.nl . Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)..